Lasten sijoituksiin, perhepalveluihin ja niihin liittyviin asioihin liittyy paljon

Usein kysymyksiä kysymyksiä

AVA perhepalvelut tarjoaa vahvan ja kokeneen asiantuntijatiimin perhesijoitusten tueksi.

Jos et löydä vastausta kysmykseesi tältä sivulta, ota rohkeasti yhteyttä.

Sijaisperheissä on usein on molemmat vanhemmat, jolloin he toimivat perhehoitajina. Perhehoitajaksi voi ryhtyä myös yksin asuva, yksinhuoltaja tai uusperheen vanhemmat. Perhehoitajalla voi olla myös omia biologisia lapsia. Perhehoitajan tulee olla iältään sopiva sijoitettavan lapsen vanhemmaksi. Ennen ennakkovalmennusta sijaisvanhemmilta vaaditaan lääkärintodistus, kuntaselvitys ja rikosrekisteriote.

 

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan hoitosuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Sijoittava kunta, AVA perhepalvelut Oy ja perhehoitaja neuvottelevat toimeksiantosopimuksen sisällön. Toimeksiantosopimus sisältää tietoa hoidettavasta ja esimerkiksi palkkion maksuun liittyvät tiedot.

Perhehoitajalle kertyy eläkettä hoitopalkkioista. Perhehoitajan veronalainen tulo koostuu palkkiosta ja kulukorvauksista, joiden yhteismäärästä suoritetaan ennakonpidätys. Palkkiosta peritään lisäksi verotuksen yhteydessä sairauspäivärahamaksu.

Sairastuessaan perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuutuspäivärahan suuruisena. Perhehoitajan tapaturmavakuuttaminen kuuluu sijoittavan kunnan lakisääteisiin tehtäviin, joten sijoittava kunta vakuuttaa perhehoitaja työn aikana tapahtuvan tapaturman varalta. Sijoitettavan lapsen vakuutuksista sovitaan AVA perhepalvelut Oy:n kanssa. Perhehoitajan työttömyysturva ja mahdollinen tuki työttömyysajaksi riippuu perhehoitajan aikaisemmasta työhistoriasta. Toimeksiantosuhteista perhehoitajuutta ei lasketa työssä olemiseksi, mutta se voi pidentää työttömyysturvan tarkastelujaksoa.

Perhehoitajan kulukorvaus sisältää hoidettavan lapsen ne terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. Erityiset kustannukset, kuten lapsen yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapia-, terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät sekä koulutuskustannukset korvataan toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Perhehoitolaissa säädetään, että perhehoitajalla on oikeus oikeus kahden vuorokauden vapaaseen jokaista kuukautta kohden, jona perhehoitaja on toiminut tehtävässään vähintään 14 vuorokautta.

AVA perhehoitopalvelut Oy on perhehoitolain mukaisesti velvoitettu huolehtimaan tai avustamaan lapsen tarkoituksenmukaisen hoidon saamisessa perhehoitajan lomapäivien ajaksi. Lapsi voi myös viettää perhehoitajan loma-ajan esimerkiksi syntymävanhemmilla, jos se on mahdollista. Pitämättömät vapaapäivät korvataan rahallisesti.

Lapsella on oikeus tavata syntymävanhempiaan ja läheisiään. Tämä on myös tärkeä osa perhehoitoa ja sen onnistumista. Syntymävanhempien tapaaminen järjestetään joko sijaisperheessä tai syntymävanhempien luona. Tapaamisesta sovitaan aina kaikkien tahojen kesken. Lapsi tai nuori voi myös pitää yhteyttä syntymävanhempiinsa.

Lapselle pyritään aina löytämään hänen tarpeisiinsa vastaava perhe. Osana tätä prosessia on tulevien perhehoitajien ja heidän perheidensä mielipiteiden ja näkemysten huomioonottaminen. AVA perhehoitopalvelut Oy, sijoittava kunta ja tuleva perhehoitaja pohtivat yhdessä miten sijaisperhe ja lapsen tarpeet kohtaisivat parhaiten. Lapsen ja sijaisperheen tutustumisissa arvioidaan molempien perheen sopivuutta lapselle.

Sijaisperheen on pystyttävä tarjoamaan lapselle tai nuorelle omaa tilaa. Normaalin asunnon tilat ja järjestelyt toimivat yleensä myös sijaisperheillä.

Yhteistyö henkilökohtaisen tukityöntekijän ja sijaisperheen välillä pitää sisällään sovittuja tapaamisia, joissa keskustellaan perhehoidosta ja seurataan sijaisperheen arjen sujumista. Sijoitetun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (kunta) on lakisääteisesti velvoitettu tapaamaan lasta säännöllisesti. Sosiaalityöntekijän lisäksi sijaisperheellä on käytössä AVA perhepalvelut Oy:n konsultoiva ympärivuorokautinen päivystys ja muut tukipalvelut.

Lapset palaavat syntymävanhempiensa luo hyvin harvoin, emmekä voi antaa syntymävanhempien luo paluuseen keskimääräistä aikaa. Sijaisperhetoiminnassa lapsen biologisiin vanhempiin ja sukuun yritetään pitää säännöllistä yhteyttä lapsen hyvinvoinnin vuoksi. Huostaanoton kriteereitä tarkastellaan asiakassuunnitelmapalavereissa.

Lähetä viesti niin otamme yhteyttä

Vieritä ylös